GDPR

V spoločnosti SG tec s.r.o. (ďalej len ako “prevádzkovateľ”) je zabezpečená ochrana osobných údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len ako “nariadenie” alebo “GDPR”) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Práva dotknutých osôb

Dotknutá osoba má právo na prístup k osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie spracúvania, ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ako si môže dotknutá osoba uplatniť svoje práva?

Každá dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva podaním žiadosti prevádzkovateľovi na info@sgtec.sk, alebo na poštovú adresu: SG tec s.r.o., Veľké Kozmálovce 373, 935 21 Veľké Kozmálovce.

Žiadosť dotknutej osoby na uplatnenie jej práv

Viac informácií o právach dotknutých osôb. 


Plnenie informačnej povinnosti voči dotknutým osobám

Zásady spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov si vyžadujú, aby dotknutá osoba bola informovaná o spracovateľskej činnosti, účele spracúvania osobných údajov, jej právach a kontaktných údajoch prevádzkovateľa, prípadne jeho zodpovednej osoby.

Informácie súvisiace so spracúvaním osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby prevádzkovateľ poskytuje dotknutej osobe v čase získavania osobných údajov od dotknutej osoby, alebo ak sa osobné údaje získali z iného zdroja, v primeranej lehote po získaní osobných údajov v súlade s Nariadením a Zákonom o ochrane osobných údajov.


Čo sú Cookies:

Vďaka cookies  si stánky pamätajú vyplnené údaje potrebné pri platbe za službu alebo tovar, pamätajú si čo si vložil zákazník do košíka, vedia zacieliť presne reklamu, vedia identifikovať nákupné zvyklosti zákazníka alebo na ktorý link zákazník už klikol. Niekoľko z týchto funkcií sú pre spotrebiteľa užitočné a iné nie, preto má podľa nového zákona spotrebiteľ nad nimi väčšiu kontrolu. 

 

Druhy Cookies:

Cookies sa rozdeľujú na niekoľko druhov.

  • funkčné cookies, ktoré si pamätajú napríklad tovar vložený do košíka,
  • preferenčné cookies pamätajúce si nastavenie jazyka,
  • analytické cookies, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky,
  • marketingové cookies slúžiace na profilovanie zákazníkov a cielenie reklamy.
  • Nezaradené

 

Kto bude kontrolovať dodržiavanie legislatívy:

Dohľad nad dodržiavaním opatrení má vykonávať Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

 

„Naša webová stránka používa súbory cookies. Cookies budú na webovej stránke využívané len s Vaším súhlasom. Výnimkou sú cookies nevyhnutné pre prevádzku webovej stránky, ďalším prehliadaním súhlasíte s ich používaním.